Skupština Opštine

1. donosi Statut Opštine i odlučuje o njegovoj izmjeni i dopuni

2. donosi propise i druge opšte akte

3. donosi planove i programe razvoja opštine

4. donosi lokalna planska dokumenta

5. donosi Program uređenja prostora

6. donosi Budžet i završni račun budžeta

7. donosi Plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku

8. utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksa i naknada

9. raspolaže i upravlja imovinom Opštine

10. utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju mjesnih zajednica.

11. raspisuje referendum za teritoriju opštine ili za dio teritorije

12. odlučuje o građanskoj inicijativi

13. odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine

14. osniva javne službe, turističku organizaciju grada

15. odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom

16. vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika

17. bira i razrješava predsjednika Skupštine, Predsjednika opštine imenuje sekretara i članove radnih i savjetodavnih tijela

18. podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih i drugih organa, kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu

19. razmatra izvještaje predsjednika Opštine o njegovom radu i radu organa lokalne uprave i službi, koje ovaj podnosi jednom u godinu dana i

20. donosi Poslovnik o radu Skupštine

21. donosi etički kodeks.

22. daje autentično tumačenje propisa koje donosi

23. donosi Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Opštine

24. donosi Odluku o obrazovanju odbora, savjeta i komisija i o povjeravanju odborima poslova iz svoje nadležnosti

25. donosi Program rada Skupštine opštine

26. donosi Odluku o davanju koncesija na prirodna dobra koja su u nadležnosti Opštine u skladu sa zakonom

27. utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji Opštine, korišćenje javnih i drugih površina

28. propisuje uslove i način davanja na privremeno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i donosi Program privremenog korišćenja gradskog građevinskog zemljišta

29. donosi Odluku o osnivanju ili učlanjivanju u asocijacije opština za teritoriju Republike i međuopštinske zajednice

30. donosi Odluku o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja

31. donosi Odluku o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanju počasnog građanina i dobrog domaćina

32. donosi Odluku o izradi, upotrebi i čuvanju i uništavanju pečata

33. donosi Odluku o upotrebi simbola

34. utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova

35. utvrđuje područja i nazive naselja, ulica i trgova

36. donosi Odluku o komunalnoj policiji

37. donosi Odluku o broju odbornika

38. imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Opština

39. daje saglasnost na statute javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na Plan razvoja, Program rada i druge programske akte javnih službi

40. obezbjeđuje ostvarivanje javnog interesa u javnim službama čiji je osnivač Opština

41. donosi Plan zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda

42. donosi Odluku o naknadi za rad odbornika

43. donosi odluku o osnivanju službenog lista opštine

44. pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa

45. donosi propise kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština.

46. donosi odluku o pokretanju postupka interpelacije

47. donosi odluku o pokretanju skupštinske istrage

48. donosi odluku o pokretanju podnošenju kontrolnog i konsultativnom saslušanju.

49. vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.