Teritorija Opštine Ulcinj definisana Zakonom, obuhvata grad Ulcinj i naseljena mjesta: Ambula, Bratica, Briska Gora, Bojke, Brajša, Vladimir, Gornji Štoj, Gornja Klezna, Donji Štoj, Donja Klezna, Darza, Draginje, djerane, Zoganje, Zenelaj, Ulcinjsko Krute, Krute, Kruče, Kolonza, Kodre, Kosići, Kaliman, Kravare, Leskovac, Lisna Bori, Mide, Medjureč, Pistula, Reč, Rastiša, Sukobina, Salč, Sutjel, Sveti Djordje, Ćurkaj, Fraskanjel, Šas, Štodra, Selita, Donja Rastiša, Djonze i Donji Kravari.

Lokalna samouprava u Opštini se ostvaruje i obuhvata pravo gradjana i organa lokalne samouprave da, u okviru zakonskih ovlašćenja, regulišu i rukovode odredjenim javnim i drugim poslovima, na osnovu lične odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva, na osnovi demokratskih principa, decentralizacije, depolitizacije, autonomnosti, zakonitosti, profesionalizma, efikasnosti rada organa lokalne samouprave i medjusobne saradnje države i Opštine.

Poslove administracije vrše sekretarijati lokalne uprave, koji su:

  • Sekretarijat za lokalnu samoupravu,
  • Sekretarijat za finansije i budžet,
  • Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj,
  • Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti,
  • Sekretarijat za investicije,
  • Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj,
  • Sekretarijat za zaštitu imovine,
  • Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i društvene djelatnosti,
  • Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju.

Posebne poslove obavljaju:

•        Komunalna policija;

•        Služba zaštite i spasavanja

•        Služba za unutrašnju reviziju;

•        Kabinet Predsjednika Opštine

•        Služba Glavnog administratora;

•        Služba za zajedničke poslove i zaštitu;

•        Služba Glavnog gradskog arhitekte;