Glavni račun trezora broj 540-4430-47

Podračuni lokalnih javnih prihoda 

1) Prirez porezu na dohodak fizickih lica:

-1.1. 540-82580090-09 Prirez porezu na dohodak fizickih lica:

2) Lokalni porezi:

-2.1. 540-82580140-53  Porez na nepokretnosti

3) Lokalne administrativne takse:

-3.1. 540-82567770-12  Administrativne takse

4) Lokalne komunalne takse:

4.1. 540-82532730- 81 Komunalna taksa za drzanje motornih, drumskih i prikljucnih vozila (za zaostale obaveze);

4.2. 540-825324050-40 Komunalna taksa za koriscenje prostora na javnim povrsinama, osim radi prodaje stampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetnickih zanata i domace radinosti;

4.3. 540-825324940-86 Komunalna taksa za drzanje (priredjivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehanickim sredstvima (gramofon, magnetoton, radio, tv i sl.);

4.4. 540-825324730-37 Komunalna taksa za koriscenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije;

4.5. 540-825325170-75 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, i bilborda osim pored magistralnih i regionalnih puteva;

4.6. 540-825324680-90 Komunalna taksa za koriscenje prostora za parkiranje motornih i prikljunih vozila, motocikala i bicikala na uredjenim i obiljezenim mjestima;

4.7. 540-825325380-27 Komunalna taksa za koriscenje slobodnih povrsina za kampove, postavljanje satora ili drugih objekata privremenog karaktera;

4.8. 540-825324310- 36 Komunalna taksa za drzanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi;

4.9. 540-825324470- 41 Komunalna taksa za drzanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi;

4.10. 540-825325850-72 Komunalna taksa za koriscenje obale u poslovne svrhe;

4.11. 540-82532470-85 Ostale komunalne takse.

5) Naknada za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista:

-5.1. 540-825239060- 94 Naknada za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista, za pravna lica;

-5.2. 540-825239110-41 Naknada za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista, za preduzetnike;

-5.3. 540-825239320-90 Naknada za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista, za gradjane.

6) Naknada za koriscenje opstinskih i nekategorisanih puteva:

-6.1. 540-825623200- 34 Naknada za vanredni prevoz;

-6.2. 540-825623290- 55 Naknada za postavljanje natpisa;

-6.3. 540-825623210- 04 Naknada za zakup zemljista u zastitnom pojasu;

-6.4. 535-825623220-71 Naknada za zakup drugog zemljista koje pripada upravljacu puta;

-6.5. 540-825623230-41 Naknada za prikljucenje prilaznog puta na javni put;

-6.6. 540-825623240-11 Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, elektricnih, telefonskih i telegrafskih i drugih vodova na opstinskim i nekategorisanim putevima;

-6.7. 540-825623250-78 Godisnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne vodove, telefonske i telegrafske vodove ugradjene na opstinskim i nekategorisanim putevima;

-6.8. 540-825623260-48 Naknada za izgradnju komercijalnih objekata, kojima je omogucen pristup sa opstinskog i nekategorisanog puta;

-6.9. 540-825623270-18 Naknada za koriscenje komercijalnih objekata kojima je omogucen pristup sa opstinskog ili nekategorisanog puta.

7) Naknada za izgradnju i postavljanje privremenih objekata:

-7.1. 540-8255175640-95 Naknada za izgradnju i postavljanje privremenih objekata.

8) Prihodi koje svojom djelatnoscu ostvare opstinski organi, organizacije i sluzbe:

-8.1. 540-82561210-98 Prihodi opstinskih organa, organizacija i sluzbi;

-8.2. 540-82562280-89 Ostali opstinski prihodi.

9) Samodoprinos:

-9.1. 540-825236070-43 Sredstva od samodoprinosa.

10) Prihodi po osnovu kamata i kazni:

-10.1. 540-825623710-56 Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno placene lokalne prihode;

11) Troskovi postupka za slobodan pristup informacijama:

-11.1. 540-825623340-02 Troskovi postupka za slobodan pristup informacijama.

12) Boravisna taksa:

-12.1. 540-82532050-84 Boravisna taksa

13) Clanski doprinos turistickim organizacijama

-13.1. 540-50732070-39 Clanski doprinos turistickim organizacijama

14) Turisticka taksa:

-14.1. 540-82532060-54 Turisticka taksa