26. Decembar 2023.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore”, broj. 02/18, 34/19 i 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22 ) i člana 66. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ulcinj („Službeni list Crne Gore” - opštinski propisi br. 27/20)

SAZIVAM TREĆU SJEDNICU DRUGOG REDOVNOG ZASIJEDANJA SKUPŠTINE ULCINJ

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

  • Usvajanje zapisnika sa druge  sjednice drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 12.12.2023. godine;

1. Pitanje i odgovori odbornika;

2. Predlog Odluke o Budžetu opštine Ulcinj za 2024.godinu;

3. Predlog - Program uređenja prostora  za 2024 godinu;

4. Predlog - Program rada Skupštine opštine Ulcinj za 2024.godine;

5. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Ulcinj;

6. Predlog Odluke o boravišnoj taksi;

7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” o utvrđivanju cijene vode i usluga, za korišćenje gradske kanalizacije (cjenovnika) broj 1210 od 05.07.2023. godine;

8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju cjenovnika korišćenja javnih parkirališta D.O.O. ,,Parking servis’’ Ulcinj;

9. Predlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti;

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Sekretarijatu za zaštitu imovine Opštine Ulcinj za zaključenje poravnanja u predmetu Osnovnog suda u Ulcinju Rs br.69/22;

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za ustanovljavanje prava službenosti radi postavljanja 10Kv kablovskog voda od TS 10/0,4 “Otrant” do TS 10/0,4 “Radio centar 2” KO Ulcinjsko Polje;

12. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstva za podršku ženskom preduzetništvu;

13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” za 2024. godinu;

14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan D.O.O. “Možura” za 2024. godinu;

15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i financijski plan D.O.O. ,,Komunalne djelatnosti” Ulcinj  za 2024. godinu;

16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i financijski plan D.O.O. ,,Parking servis’’ Ulcinj  za 2024. godinu;

17. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izvjestaj o radu D.O.O. ,,Parking servis’’ Ulcinj  za 2022. godinu;

            IZBOR I IMENOVANJE

18. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriju opštine Ulcinj;

19. Predlog Odluke o imenovanju predstavnika Skupštine opštine Ulcinj u Skupštini Turističke organizacije Ulcinj i

20. Predlog Rješenja o naknadi troškova za rad komisije za izradu Predloga izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine  Opštine Ulcinj.

Sjednica će se održati dana 28.12.2023. godine (četvrtak) u velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj sa početkom u 13:00 časova.