Propozimi i vendimit mbi taksat komunale lokale

Data: 25. Qershor 2019. | Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF

Aktvendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK „Për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit, rritjen dhe gjuetinë e egërsirave" Ulqin

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK „Ujësjellësi e kanalizimi" Ulqin

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK „Veprimtaritë komunale" Ulqin

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimin për emërimin e këshillit të transmetuesit lokal Publik,, Radio Televizioni-Ulqin''

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimin për emërimin e komisionit zgjedhor komunal

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Vendim per ndryshimin dhe plotésimin e Vendimit per themelimin e shoqérisé me pérgjegjési te kufizuar "Parking servisi Ulqin"

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Programin për ndryshimet dhe plotësimet e Programit të ngritjes së përmendores kushtuar heroit të madhë legjendar dhe prijësit Gjergj Kastrioti - Skenderbeu

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Vendimi në dhënien e pëlqimit në Statutin e Shoqëris me përgjegjësi të kufizuar "Veprimtarit Komunale" Ulqin

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.05MB | Adobe PDF

Vendimi për blerjen e tokes me qelliin kompletimit te parceles urbanistike nr. 226 ne zonén A nga NP PDU "Ulqini - Qyteti" për lokalitetin "Totoshi" Komuna e Ulqinit

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF