22. Januar 2018.

OBAVJEŠTENJE L&L Company d.o.o. Ulcinj, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
22. Januar 2018.

REŠENJE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT Izvodenje radova na izgradnji objekta Daljinski upravljane kontrolno- mjerne stanice DUKMS-e

Sekretarijat  za  komunalne  djelatnosti  i  za-stitu  ambijenta,  na  osnovu  clana  13  Zakona  o  procjeni uticaja na zivotnu sredinu („Slu2beni list RCG", br. 80/05, „Slu2beni list CG", br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 ...

Opširnije
22. Januar 2018.

OBAVJEŠTENJE REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA U OPŠTINI ULCINJ

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije
18. Januar 2018.

Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat: "Rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Opštini Ulcinj"

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije
16. Januar 2018.

OBAVEŠTENJE „L&L Company"d.o.o. Ulcinj, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
12. Januar 2018.

Obaveštenje nosilac projekta "MTEL"d.o.o Podgorica, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
15. Januar 2018.

OBAVEŠTENJE projekta „GRANIRT&MERMER"d.o.o Ulcinj, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
15. Decembar 2017.

REŠENJE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT: „Bratica Commerce" d.o.o, Postavljanje privremenog objekta – skladišno-prodajne, na dijelu kat.parc br. 5411/4, KO Ulcinj.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj     O B A V J E Š ...

Opširnije
02. Decembar 2017.

REŠENJE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT: " IZGRADNJA POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA-SKLADIŠTE, NA KATASTARSKOJ PARC.BR. 10/3 KO BRATICA, PLANSKA ZONA 5, U ZAHVATU PUP-A ULCINJ, NIJE POTREBNA PROCIJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU"

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/2013 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
21. Novembar 2017.

Rešenje o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat: "Izgradnja objekta mješovite namjene-izložbeni salon namještaja, na urb. parc.br. 196 u zahvatu DUP-a "Ulcinj grad" za lokalitet "Kodre 1"

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/2013 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije