02. Shkurt 2024.

Vendimet e miratuara

Më shumë
26. Dhjetor 2023.

Thirja për mbledhjen e Tretë të seancës së Dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fletorja Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 dhe 85/22) dhe nenit 66 të Rregullores së punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit ...

Më shumë