31. Tetor 2019.

Në bazë të nenit 40. Paragrafi 2. të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Fletorja zyrtare e Malit të Zi “, nr. 2/2018 dhe 34/19), nenit 45 të Statutit të Komunës së Ulqinit („Fletorja zyrtare e Malit të Zi - dispozitat komunale“, nr. 5/07, 9/09 dhe 16/11) dhe neneve 76. paragrafi 4 dhe 79 paragrafi 1 të Rregullores së Kuvendit të Komunës së Ulqinit („Fletorja zyrtare e Malit të Zi - dispozitat komunale“, nr. 17/08 dhe 14/12), dhe në bazë të kërkesës së Kryetarit të Komunës numër 01-1609/19-2 të datës 29.10.2019,                                                 

THËRRAS MBLEDHJEN E JASHTËZAKONSHME TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Për këtë mbledhje propozohet ky

Rend  dite:

Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2019 dhe
Propozim Vendimi për shitjen e tokës në pronësi të Komunës së Ulqinit.

Mbledhja do të mbahet më 31.10.2019 me fillim në orën 19:00 në Sallën e Madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

    

Me nderime, 

 

 K R Y E T A R I, 

  Dr. Ilir Çapuni, d.v.        

                   

Materiali per mbledhjen e jashtezakonshme:

http://www.ul-gov.me/Mbledhja-e-jashtzakonshme-e-Kuvendit-t/4633/Materiali-pr-mbledhjen-e-jashtzakonshme-t.shtml

Kerkesa per thirjen e mbledhjes se jashtezakonshme

Data: 31. Tetor 2019. | Madhësia: 1.41MB | Adobe PDF