Lajmërim bartësi i projektit "MTEL" Sh.p.k., nga Podgorica  ka parashtruar kërkesë për të dhënë pëlqimin në Elaboratin: Stacioni i telefonisë mobile
21. Mars 2018.

Lajmërim bartësi i projektit "MTEL" Sh.p.k., nga Podgorica ka parashtruar kërkesë për të dhënë pëlqimin në Elaboratin: Stacioni i telefonisë mobile

Në bazë të nenit 20 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
Lajmërim për bartësin e projektit Bilal KRAJA, Pistull, Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 10/18 datë,  15.03.2018 vj.  ku  është vendosur që,  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë
21. Mars 2018.

Lajmërim për bartësin e projektit Bilal KRAJA, Pistull, Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 10/18 datë, 15.03.2018 vj. ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
08. Mars 2018.

Lajmërim Se bartësi i projektit, Cungu&Co Sh.p.k. ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 dhe 53/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, ...

Më shumë
03. Mars 2018.

LAJMËRIM Se bartësi i projektit Bilal Kraja nga Pistulla, Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: „ Objekti për prodhimin e vajit të ullirit"

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
02. Mars 2018.

LAJMËRIM Se bartësi i projektit "KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO" d.o.o nga Podgorica, rr.Cetinjska11, kati V, ka parashtruar kërkesë për të dhënë pëlqimin në Elaboratin e projektit

Në bazë të nenit 20 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
22. Janar 2018.

LAJMËRIM L&L Company sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Ne bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
18. Janar 2018.

Kërkesa për dhënien e pëlqimit në Elaboratin e projektit: "Rekonstruimi dhe ndërtimi i sistemit të ujësjellsit dhe kanalizimit në Komunën e Ulqinit"

Në bazë të nenit 20 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
16. Janar 2018.

LAJMËRIM „L&L Company"sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
14. Janar 2018.

LAJMËRIM bartësi i projektit "MTEL" Sh.p.k., ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
15. Janar 2018.

LAJMËRIM „GRANIR&MERMER"sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmerinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë