29. Gusht 2017.

Aktvendimi lidhur me vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë të projektit "Objekti për përpunimin e ullirit- prodhimi i vajit të ullirit"

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, ...

Më shumë
11. Gusht 2017.

Vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: " Objekti për përpunimin e ullirit- prodhimi i vajit të ullirit"

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
23. Qershor 2017.

Rekonstruimi dhe ndërtimi i sistemit të ujësjellsit dhe kanalizimit në komunën e Ulqinit

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
27. Tetor 2014.

Vlerësimi strategjik i ndikimit të projektit në mjedisin jetësor në kuadër të Ndrrimet dhe plotësimet për lokalitetin Gjerane 1 në Ulqin

Sekretariati për planifikim hapsinorë dhe zhvillim të qëndrueshëm njofton opinjonin publik për mundësin e shqyrtimit të Vlerësimi strategjik i ndikimit të projektit në mjedisin jetësor në kuadër të Ndrrimet dhe ...

Më shumë