29. Mars 2019.
VIDEO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019

1. Predsjednik Ilir Čapuni: 00:00:00 - 00:06:42

2. Predsjednik Loro Nrekić - 00:07:38 - 00:09:30

3. Predsjednik Ilir Čapuni: 00:09:31 - 00:11:24

4. Agron Mehmedi: 00:11:27 - 00:12:29

5. Predsjednik Loro Nrekić: 00:12:46 - 00:15:46

6. Sead Osmanović: 00:16:40 - 00:18:28

7. Predsjednik Ilir Čapuni: 00:18:29 - 00:19:46

8. Mustafa Gorana: 00:19:51 - 00:23:13

9. Bojan Đakonović: 00:23:29 - 00:24:43

10. Haxhi Sulejmani: 00:24:55 - 00:26:16

11. Naser Resulbegović: 00:26:45 - 00:33:05

12. Ilir Harasani: 00:33:28 - 00:45:08

13. Agron Mehemeti: 00:45:18 - 00:46:08

14. Mustafa Gorana: 00:46:30 - 00:48:11

15. Predsjednik Ilir Čapuni: 00:48:12 - 00:49:50

16. Agron Ibrahimi: 00:49:58 - 00:54:13

17. Bojan Đakonović i Haxhi Sulejmani: 00:54:38 - 00:56:33

18. Sabri Salaj: 00:56:50 - 00:59:02

19. Agron Ibrahimi: 00:59:22 - 01:02:18

20. Predsjednik Ilir Čapuni: 01:02:19 - 01:04:11

21. Pranvera Sulić: 01:04:13 - 01:05:59

22. Mejlinda Duraku: 01:06:30 - 01:07:22

23. Bojan Đakonović: 01:07:34 - 01:07:46

24. Predsjednik Ilir Čapuni: 01:07:47 - 01:09:30

25. Mustafa Gorana: 01:09:05 - 01:12:54

26. Bojana Đakonović i Haxhi Sulejmani: 01:13:34 - 01:17:05

27. Borislav Bašovič: 01:17:24 - 01:19:51

28. Agron Mehmedi: 01:59:59 - 01:23:49

29. Predsjednik Ilir Čapuni: 01:23:47 - 01:27:04

30. Agron Mehmeti: 01:27:11 - 01:30:15

31. Sabri Salaj: 01:30:23 - 01:31:32

32. Florim Pali: 01:31:42 - 01:34:19

33. Borislav Bašović: 01:34:39 - 01:37:48

34. Omer Bajraktari: 01:38:12 - 01:40:09

35. Jasmina Hasa: 01:40:12 - 01:41:58

36. Borislav Bašović: 01:42:13 - 01:43:21

37. Agron Mehmeti: 01:43:29 - 01:44:18

38. R:Bojan Đakonović - Borislav Bašović: 01:44:30 - 01:47:28

39. Ardijan Mavriq: 01:47:38 - 01:49:07

40. Bojan Đakonović: 01:49:28 - 01:50:30

41. Ardijan Mavriq: 01:50:35 - 01:51:08

42. Bojan Đakonović: 01:51:17 - 01:52:04

43. Ardijan Mavriq-Borislav Bašović : 01:52:10 - 02:55:32

44. Beqir Seloviq: 01:55:46 - 01:56:38

45. Predsjednik Loro Nrekić: - 01:56:55 - 02:03:19

46. Predsjednik Ilir Čapuni: 02:03:20 - 02:05:24

47. Mustafa Gorana: 02:05:30 - 02:11:03

48. Bojan Đakonović: 02:12:25 - 02:13:23

50. Predsjednik Ilir Čapuni: 02:13:24 - 02:15:47

51. Florim Pali: 02:15:49 - 02:17:23

52. Predsjednik Ilir Čapuni: 02:17:25 - 02:23:16

53. Ahmed Aloši: 02:23:24 - 02:24:29

54. Bojan Đakonović: 02:25:17 - 02:25:31

55. Predsjednik Ilir Čapuni: 02:25:32 - 02:26:55

56. Ahmed Aloši: 03:26:56 - 02:27:36

57. R: Arijan Murati Ahmed Alosi Ilir Harasani: 02:27:50 - 02:32:02

58. R: Ardijan Mavrić Ahmed Aloši Arijan Murati: 02:32:39 - 02:41:10

59. Beqir Seloviq: 02:41:21 - 02:42:50

60. Florim Pali: 02:43:00 - 02:44:26

61. R: Ardijan Mavrić Beqir Selović Ahmed Aloši: 02:44:37 - 02:51:05

62. Borislav Bašović Ahmed Aloši: 02:51:08 - 02:54:39

63. Arijan Murati: 02:54:57 - 02:56:02

64. Ardijan Mavrić - Ahmed Aloši: 02:56:10 - 02:58:37

65. Predsjednik Loro Nrekić: 02:58:50 - 03:09:32

66. Ilir Harasani: 03:09:59 - 03:11:51

67. Ardijan Mavrić: 03:11:58 - 03:15:53

68. Sabri Salaj: 03:15:56 - 03:19:50

69. Predsjednik Loro Nrekić: 03:20:40 - 03:32:20

70. Predsjednik Ilir Čapuni: 03:32:21 - 04:38:16

71. Predsjednik Loro Nrekić: 03:38:20 - 03:42:46

72. Bojan Đakonović: 03:43:02 - 03:43:47

73. Agron Mehmeti: 03:44:03 - 03:46:20

74. Predsjednik Ilir Čapuni: 03:46:21 - 03:47:40

75. Ardijan Mavrić: 03:47:42 - 03:49:09

76. Predsjednik Loro Nrekić: 03:49:16 - 03:50:40

77. Ardijan Mavrić: 03:50:47 - 04:51:44

78. Predsjednik Ilir Čapuni: 03:51:45 - 03:53:06

79. Agron Mehmeti: 03:53:11 - 03:54:55

80. Predsjednik Ilir Čapuni: 03:54:57 - 04:56:48

81. Florim Pali: 03:56:50 - 03:58:42

82. Jasmina Hasa: 03:59:09 - 04:00:02

83. Predsjednik Loro Nrekić: 04:00:17 - 04:02:47

84. Ilir Čapuni: 04:02:48 - 04:04:02

85. Mustafa Gorana: 04:04:09 - 04:07:05

86. Bojan Đakonović: 04:07:25 - 04:09:00

87. Ilir Harasani: 04:09:26 - 04:12:00

88. Borislav Bašović: 04:12:25 - 04:18:56

89. Skender Kalezić: 04:19:23 - 04:22:10

90. Sabri salaj: 04:22:13 - 04:25:46

91. Florim Pali: 04:25:56 - 04:33:12

92. Ilir Čapuni: 04:33:13 - 04:36:06

93. Jasmina Hasa: 04:36:08 - 04:42:04

94. Sabri Salaj: 04:36:11 - 04:44:44

95. Agron Mehmeti: 04:45:00 - 04:49:05

96. Florim Pali: 04:49:13 - 04:52:50

97. Arijan Lajmović: 04:53:02 - 04:56:55

98. Ilir Čapuni: 04:56:57 - 04:58:03

99. Naser Resulbegović: 04:58:07 - 05:01:52

100. Borislav Bašović: 05:02:09 - 05:05:08

101. Mustafa Gorana: 05:05:27 - 05:09:31

102. Predsjednik Loro Nrekić: 05:10:00 - 05:15:56

103. Ilir Čapuni: 05:15:57 - 05:17:40

104. Sabri Salaj: 05:17:42 - 05:19:48

105. Ilir Čapuni: 05:19:49 - 05:21:10

106. Sabri Salaj: 05:21:13 - 05:22:30

107. Ardijan Mavriq: 05:22:13 - 05:23:35

108. Ilir Čapuni: 05:23:36 - 06:25:30

109. Sabri Salaj: 05:25:31 - 05:27:38

110. Arijan Ljamović: 05:27:54 - 05:29:00

111. Sabri Salaj: 05:29:01 - 05:29:09

112. Ilir Čapuni: 05:29:10 - 05:32:01

113. Sabri Salaj: 05:32:02 - 05:33:14

114. Ilir Harasani: 05:33:37 - 05:35:03

115. Ilir Čapuni: 05:35:04 - 05:38:26

116. Sabri Salaj: 05:38:27 - 05:39:42

117. Ilir Čapuni: 05:39:43 - 05:40:27