Kryetari i Kuvendit

Kryetari i Kuvendit të Komunës së Ulqinit Haxhi Sulejmani

Kryetari:  Haxhi Sulejmani
Adresa:   Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu pn
Tel/Fax:  +382 30 412 456
E-mail:   parlament@ul-gov.me;

Haxhi Sulejmani i lindur në vitin 1959, në Millë, Ulqin. Shkollën fillore e kreu në Katërkollë - Vlladimir, të mesmen në Ulqin, kurse studimet universitare në Universitetin e Prishtinës dhe merr titullin Ekonomist.

Është ndër themeluesit e Forumit Demokratik të Shqiptarëve dhe lëvizjes së parë politike Lidhjes Demokratike në Mal të Zi. Pas  themelimit të Unionit Demokratik të Shqiptarëve në vitin 1996 mbajti postin e Sekretarit të partisë. Në vitin 2011 themelohet Partia Demokratike ku merr postin e Sekretarit të cilin e ushtron edhe sot. Ka qenë këshilltar në Kuvendin e Komunës së Ulqinit 1991 - 1996 dhe prej vitit 2011 deri sot.

Është i martuar dhe ka dy djem.

--------------------------------------------------

Kompetencat e Kryetarit të Kuvendit:

  • përfaqëson kuvendin;
  • thërret seancën e Kuvendit, propozon rendin e ditës së seancës, kryeson dhe drejton me punën e tij;
  • përkujdeset mbi organizimin dhe mënyrën e punës së Kuvendit;
  • përkujdeset mbi zbatimin e Statutit të komunës dhe Rregulloren e punës së Kuvendit;
  • përkujdeset mbi realizimin e Programit të punës së Kuvendit dhe mbi atë dorëzon Raport vjetor;
  • përkujdeset për punë të harmonizuar dhe në kohë, të trupave punuese të Kuvendit; 
  • përkujdeset mbi punën transparente të Kuvendit;
  • bashkëpunon me kryetarin e komunës, organet e administratës lokale dhe shërbimet publike themelues i të cilave është komuna, në realizimin e funksionit të Kuvendit;
  • nënshkruan vendime dhe akte të tjera të Kuvendit dhe përkujdeset mbi realizimin e tyre dhe
  • kryen punë të tjera në pajtueshmëri me ligj, Statut dhe këtë Rregullore.