17. Tetor 2018.

Lajmërim Se për bartësin e projektit "Nedim Komerc" sh.p.k., Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 480/18-3, datë, 16.10.2018 vj. Ku është vendosur që, nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë

Se për bartësin e projektit  “Nedim Komerc” sh.p.k., Ulqin, është sjell Aktvendimi nr. 06- 480/18-3,  datë,  16.10.2018 vj.  Ku  është vendosur që, nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ...

Më shumë
05. Tetor 2018.

Lajmërim e bartësi i projektit „DIJARI" Sh.p.k. , ka paraqitur kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë, për projektin e ndërtimit të hotelit

„DIJARI“ Sh.p.k. , ka paraqitur kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë, për projektin e ndërtimit të  hotelit, në parcellën urbanistike  nr.5 ...

Më shumë
05. Tetor 2018.

Lajmërim se bartësi i projektit „Nedim Komerc" Sh.p.k., ka paraqitur kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë, për ndërtimin e objektit afarist banesorë

se bartësi i projektit  „Nedim Komerc“ Sh.p.k., ka paraqitur kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë, për   ndërtimin e objektit afarist banesorë, ...

Më shumë

Lajmërim se bartësi i projektit Karamanaga H. Shuqurija nga Ulqini ka parashtruar kërkesë për të dhënë pëlqimin në Elaboratin e vlerësimit të ndikimit në ambijentin jetësorë

Lajmërim se bartësi i projektit  Karamanaga H. Shuqurija nga  Ulqini  ka parashtruar kërkesë për të dhënë pëlqimin në elaboratin e vlerësimit të ndikimit në ambijentin jetësorë për projektin e ...

Më shumë
07. Shtator 2018.

Lajmërim se bartësi i projektit Karamanaga Hasan Shuqurija, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e ndërtimit të hotelit

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
27. Korrik 2018.

Lajmërim bartësi i projektit "Mediterraneo Invest" Sh.p.k., nga Ulqini ka parashtruar kërkesë për të dhënë pëlqimin në Elaboratin e vlerësimit

Në bazë të nenit 20 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, ...

Më shumë
Lajmërim Se për bartësin e projektit  Komuna  e Ulqinit,  është sjell aktvendimi për Rekonstruimi dhe ndërtimi i sistemit të ujësjellës kanalizimit në Komunën e Ulqinit
23. Korrik 2018.

Lajmërim Se për bartësin e projektit Komuna e Ulqinit, është sjell aktvendimi për Rekonstruimi dhe ndërtimi i sistemit të ujësjellës kanalizimit në Komunën e Ulqinit

L A J M Ë R O N Opinionin e interesuar Se për bartësin e projektit  KOMUNA E ULQINIT,  është sjell Aktvendim nr. 06- 1540 /18 datë 17.07.2018, ku  është vendosur që,    të jepet pëlqimi në Elaboratin  e ...

Më shumë
Lajmërim për bartësin e projektit FAF&Co Sh.p.k është sjell Aktvendimi nr. 06- 272/18
29. Qershor 2018.

Lajmërim për bartësin e projektit FAF&Co Sh.p.k është sjell Aktvendimi nr. 06- 272/18

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
Lajmërim Se bartësi i projektit FAF&CO Sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë
18. Qershor 2018.

Lajmërim Se bartësi i projektit FAF&CO Sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
Aktvendimi nr. 06-238/18: Vlerësimi i ndikimit në ambijentin jetësorë, për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë "Lamela1" dhe "Lamela2", në parc. urban. nr.27, zona "B", nënzona"6", në kuadër të PDU „Fusha e Ulqinit",  Ulqin
13. Qershor 2018.

Aktvendimi nr. 06-238/18: Vlerësimi i ndikimit në ambijentin jetësorë, për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë "Lamela1" dhe "Lamela2", në parc. urban. nr.27, zona "B", nënzona"6", në kuadër të PDU „Fusha e Ulqinit", Ulqin

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë