02. Dhjetor 2017.

AKTVENDIMI LIDHUR ME VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË AMBIENTIN JETËSORË TË PROJEKTIT "OBJEKTI PËR VEPRIMTARI BUJQËSORE- MAGAZINË , NË PARCELËN KATASTRALE NR. 10/3 KO BRATICË, ZONA 5 E PLANIT HAPSINORË URBANISTIK ULQIN"

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 27/2013 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ...

Më shumë
21. Nëntor 2017.

Vendimi per vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë „Ndërtimi i objektit me dedikim të përzier - salloni ekspozues i mobiljeve" në parcellën urbanistike 196 PDU „Ulqini Qyteti" në lokalitetin „Kodra 1"

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 27/2013 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ...

Më shumë
15. Nëntor 2017.

Vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: „ Objekti për veprimtari bujqësore- Magazinë " , në parc. kat. nr. 10/3 KO Braticë, zona 5 e Planit Hapsinorë Urbanistik Ulqin

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 dhe 53/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, ...

Më shumë
27. Tetor 2017.

Vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: "Izgradnja objekta mješovite namjene-izložbeni salon namještaja, na urb. parc.br. 196 u zahvatu DUP-a "Ulcinj grad" za lokalitet "Kodre 1"

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Më shumë
27. Tetor 2017.

Vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: "Ndërtimi i objektit – për dirigjim në distancë i stacionit matës-kontrollues në Malin e Bardhë "

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 27/2013 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ...

Më shumë
11. Korrik 2017.

Vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë lidhur me projektin "Rekonstruimi dhe ndërtimi i sistemit të ujësjellsit dhe kanalizimit në komunën e Ulqinit"

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
18. Tetor 2017.

Aktvendimi lidhur me vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë të projektit "Ndërtimi dhe funksionimi i objektit afarist me dedikim prodhimin e mobiljeve duke përfshirë sallonin ekspozues dhe hapsirën administrative"

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
13. Tetor 2017.

Vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: „Objekti për prodhimin e ushqimit për bletë"

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
10. Tetor 2017.

Vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: „Ndërtimi i objektit – për dirigjim në distancë i stacionit matës-kontrollues në Malin e Bardhë"

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë
04. Tetor 2017.

Vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për projektin: „Ndërtimi dhe funksionimi i objektit afarist me dedikim prodhimin e mobiljeve duke përfshirë sallonin ekspozues dhe hapsirën administrative "

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna ...

Më shumë